دوشنبه, 01 مهر, 1398


شما در اين صفحه هستيد >> درباره ما  >  اداره کل  


اطلاعات تماس اداره کل تربیت بدنی

آقای دکتر علیزاده
96664361
مدیر کل تربیت بدنی
 آقای مسیحای اکبر
96664365
معاون اداره کل تربیت بدنی 
آقای انوری
96664361 مسئول دفتر
آقاي احساني 96664374 کارشناس المپياد و قهرماني
خانم رحماني 96664367 کارشناس طرح و برنامه
خانم روزبهاني 96664369 کارشناس ورزش هاي همگاني
آقاي قاسم نژاد 96664381 کارشناس المپياد و قهرماني
آقاي مقصودي ايمن 96664382 کارشناس آموزش
آقاي نانکلي 96664377 کارشناس تجهيزات و فضاي ورزشي
آقاي فاروقي 96664363 کارشناس پذیزش قهرمانان و انجمن هاي ورزشي
آقاي امامي 96664384 مشاوره و تندرستي

فکس: 88832098 - 021 

 Email: info.uso@saorg.ir 

 

 

عکس تصادفی
IMG15585539


اطلاعیه دوازدهمین المپیاد